WORKS > Bodily Rhetoric

Bodily Rhetoric Installation
Bodily Rhetoric Installation
Matney Gallery, VA
2022